Laboratorium Wzorcujące

Cel działalności

Laboratorium działa nieprzerwanie od 1996 roku i ma swoją siedzibę w Zakładzie Aparatury Pomiarowej w Bestwince. Pierwotnie służyło do wykonywania uwierzytelnienia i sprawdzenia rotametrów oraz innych przepływomierzy. W roku 2002 dotychczasowa nazwa „Laboratorium” została zmieniona na „Laboratorium Wzorcujące” i taka funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W obliczu konieczności spełnienia obowiązujących wówczas wymagań prawnych i metrologicznych, czynności obejmujące sprawdzenie i uwierzytelnienie przepływomierzy zostały przekształcone na czynności wzorcowania przepływomierzy.

Obecnie podstawowym zadaniem Laboratorium Wzorcującego jest świadczenie usług wzorcowania w ramach dziedziny pomiarowej – przepływ gazu. Zasadniczym celem działalności Laboratorium Wzorcującego jest prowadzenie obiektywnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych poprzez ich wzorcowanie i dokumentowanie wyników pomiarów w postaci świadectw wzorcowania.

W Laboratorium Wzorcującym dokonywane jest wzorcowanie w zakresie strumieni objętości powietrza od 0,6 dm3/h do 30 m3/h w zależności od rodzaju i typu przyrządu pomiarowego.

Przyrządy, które wzorcujemy to:
 • rotametry
 • gazomierze miechowe
 • gazomierze bębnowe (mokre)
 • przepływomierze błonkowe
 • przepływomierze tłoczkowe
 • przepływomierze zwężkowe
 • przepływomierze termiczne masowe
 • aspiratory


W Laboratorium Wzorcującym jakość działań metrologicznych jest potwierdzona systemem zarządzania spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

 

AkredytacjaW grudniu 2009 roku Laboratorium Wzorcujące zostało uznane za kompetentne technicznie do wykonywania określonych wzorcowań i zdolne do uzyskania wiarygodnych wyników, co potwierdza przyznany certyfikat akredytacyjny nr AP 129 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Do pobrania:
"Certyfikat akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP 129"

"Zakres akredytacji LW AP 129"


 

Polityka LW

Laboratorium Wzorcujące Zakładu Aparatury Pomiarowej w Bestwince zapewnia wysoki poziom merytoryczny wszystkich działań wchodzących w zakres jego kompetencji, podejmowanych w celu spełnienia wymagań Klienta.

Laboratorium Wzorcujące stosuje zasadę dobrej praktyki profesjonalnej w odniesieniu do wykonywanych wzorcowań, które to wzorcowania realizowane są zgodnie z ustalonymi procedurami i wymaganiami Klienta. Cały personel Laboratorium związany z działalnością dotyczącą wzorcowań jest zaznajomiony z dokumentacją systemu zarządzania, stosuje politykę i procedury w swojej pracy.

System zarządzania jest opracowany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Kierownictwo Laboratorium Wzorcującego oraz jego personel podejmuje działania zmierzające do jego doskonalenia oraz utrzymania jego skuteczności i integralności.

Organizacja pracy zapewnia Klientom poufność informacji i ochronę praw własności. Laboratorium nie angażuje się w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego kompetencji, bezstronności i rzetelności realizowanych zadań.

Wszystkie zakupy wyrobów i usług, które wpływają na poziom wzorcowań zostają sprawdzone lub zweryfikowane na zgodność ze specyfikacją podaną w normie lub wymaganiami określonymi w procedurach, instrukcjach i metodach wzorcowań.

Wszystkie skargi wpływające do Laboratorium Wzorcującego od Klientów są rozpatrywane. Zapisy z analizy i realizacji tych skarg wraz z podejmowanymi w ich wyniku działaniami korygującymi są właściwie przechowywane.

Poprzez realizację przyjętej polityki, Laboratorium Wzorcujące Zakładu Aparatury Pomiarowej w Bestwince dąży do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania, zapewnienia poprawności wyników wzorcowania, dostosowania poziomu wykonywanych usług do potrzeb naszych Klientów.

Celem Laboratorium Wzorcującego jest:
 • utrzymanie certyfikatu akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji, który to certyfikat potwierdza nasze kompetencje techniczne do wykonywania wzorcowań przepływomierzy oraz spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • ciągły rozwój i doskonalenie pracy Laboratorium Wzorcującego oraz podnoszenie kompetencji personelu,
 • spełnianie wszelkich wymagań Klienta, które nie naruszają kryteriów akredytacji Laboratorium i nie podważają wiarygodności uzyskiwanych wyników wzorcowań,
 • wykrywanie i korygowanie słabych ogniw w systemie zarządzania, ale również w pracy i organizacji tak, aby nie dopuścić do powtarzania się wad,
 • prawidłowe nadzorowanie i przechowywanie wszystkich ważnych dokumentów i obiektów wzorcowań.
 


 

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy naszych partnerów biznesowych, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 Zakład Aparatury Pomiarowej Joanna Firganek,
ul. Franciszka Gandora 21, 43-512 Bestwinka 
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust. 1 lit. b, c RODO w celach,
 • realizacji usług związanych z działalnością firmy,
 • komunikacji dotyczącej produktów i usług,
 • realizacji należności oraz dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z współpracą,
 • zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi, np. prowadzenia dokumentacji finansowo- księgowej.
 1. Przetwarzane dane to:
 • imię i nazwisko, nazwa firmy lub działalności,
 • dane identyfikacyjne firmy: NIP, REGON
 • adres i dane kontaktowe: ulica, nr domu, kod pocztowy, nazwa miejscowości, email, telefon,
 • dane bankowe: numer rachunku i nazwa banku,
 • dane organizacyjne: np. stanowisko,
 • numery, daty,   wartości   i   treści   faktur   oraz   innych   dokumentów finansowo-księgowych.
 1. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji w/w celów.
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizacji zamówienia / umowy oraz przez okres wyznaczony przepisami prawa - przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce wykonanie lub rozwiązanie zamówienia / umowy.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora.
 4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody, które pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt elektroniczny na adres: zap_laboratorium@poczta.fm lub pisemnie na adres firmy podany w pkt. 1.