Laboratorium Wzorcujące Bestwinka

Cel działalności

Laboratorium działa nieprzerwanie od 1996 roku i ma swoją siedzibę w Zakładzie Aparatury Pomiarowej w Bestwince. Pierwotnie służyło do wykonywania uwierzytelnienia i sprawdzenia rotametrów oraz innych przepływomierzy. W roku 2002 dotychczasowa nazwa „Laboratorium” została zmieniona na „Laboratorium Wzorcujące” i taka funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W obliczu konieczności spełnienia obowiązujących wówczas wymagań prawnych i metrologicznych, czynności obejmujące sprawdzenie i uwierzytelnienie przepływomierzy zostały przekształcone na czynności wzorcowania przepływomierzy.

Obecnie podstawowym zadaniem Laboratorium Wzorcującego jest świadczenie usług wzorcowania w ramach dziedziny pomiarowej – przepływ gazu. Zasadniczym celem działalności Laboratorium Wzorcującego jest prowadzenie obiektywnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych poprzez ich wzorcowanie i dokumentowanie wyników pomiarów w postaci świadectw wzorcowania.

W Laboratorium Wzorcującym dokonywane jest wzorcowanie w zakresie strumieni objętości powietrza od 0,6 dm3/h do 30 m3/h w zależności od rodzaju i typu przyrządu pomiarowego.

Przyrządy, które wzorcujemy to:
 • rotametry
 • gazomierze miechowe
 • gazomierze bębnowe (mokre)
 • przepływomierze błonkowe
 • przepływomierze tłoczkowe
 • przepływomierze zwężkowe
 • przepływomierze termiczne masowe
 • aspiratory


W Laboratorium Wzorcującym jakość działań metrologicznych jest potwierdzona systemem zarządzania spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

 

AkredytacjaW grudniu 2009 roku Laboratorium Wzorcujące zostało uznane za kompetentne technicznie do wykonywania określonych wzorcowań i zdolne do uzyskania wiarygodnych wyników, co potwierdza przyznany certyfikat akredytacyjny nr AP 129 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Do pobrania:
"Certyfikat akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP 129"

"Zakres akredytacji LW AP 129"


 

Polityka LW

Laboratorium Wzorcujące Zakładu Aparatury Pomiarowej w Bestwince zapewnia wysoki poziom merytoryczny wszystkich działań wchodzących w zakres jego kompetencji, podejmowanych w celu spełnienia wymagań Klienta.

Laboratorium Wzorcujące stosuje zasadę dobrej praktyki profesjonalnej w odniesieniu do wykonywanych wzorcowań, które to wzorcowania realizowane są zgodnie z ustalonymi procedurami i wymaganiami Klienta. Cały personel Laboratorium związany z działalnością dotyczącą wzorcowań jest zaznajomiony z dokumentacją systemu zarządzania, stosuje politykę i procedury w swojej pracy.

System zarządzania jest opracowany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Kierownictwo Laboratorium Wzorcującego oraz jego personel podejmuje działania zmierzające do jego doskonalenia oraz utrzymania jego skuteczności i integralności.

Organizacja pracy zapewnia Klientom poufność informacji i ochronę praw własności. Laboratorium nie angażuje się w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego kompetencji, bezstronności i rzetelności realizowanych zadań.

Wszystkie zakupy wyrobów i usług, które wpływają na poziom wzorcowań zostają sprawdzone lub zweryfikowane na zgodność ze specyfikacją podaną w normie lub wymaganiami określonymi w procedurach, instrukcjach i metodach wzorcowań.

Wszystkie skargi wpływające do Laboratorium Wzorcującego od Klientów są rozpatrywane. Zapisy z analizy i realizacji tych skarg wraz z podejmowanymi w ich wyniku działaniami korygującymi są właściwie przechowywane.

Poprzez realizację przyjętej polityki, Laboratorium Wzorcujące Zakładu Aparatury Pomiarowej w Bestwince dąży do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania, zapewnienia poprawności wyników wzorcowania, dostosowania poziomu wykonywanych usług do potrzeb naszych Klientów.

Celem Laboratorium Wzorcującego jest:
 • utrzymanie certyfikatu akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji, który to certyfikat potwierdza nasze kompetencje techniczne do wykonywania wzorcowań przepływomierzy oraz spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • ciągły rozwój i doskonalenie pracy Laboratorium Wzorcującego oraz podnoszenie kompetencji personelu,
 • spełnianie wszelkich wymagań Klienta, które nie naruszają kryteriów akredytacji Laboratorium i nie podważają wiarygodności uzyskiwanych wyników wzorcowań,
 • wykrywanie i korygowanie słabych ogniw w systemie zarządzania, ale również w pracy i organizacji tak, aby nie dopuścić do powtarzania się wad,
 • prawidłowe nadzorowanie i przechowywanie wszystkich ważnych dokumentów i obiektów wzorcowań.