Laboratorium Wzorcujące Bestwinka

Cel działalności

Laboratorium działające w siedzibie Zakładu Aparatury Pomiarowej Monika Bierońska powstało w roku 1996 i służyło do wykonywania uwierzytelnienia i sprawdzenia rotametrów oraz innych przepływomierzy. W roku 2002 dotychczasowa nazwa „Laboratorium” została zmieniona na „Laboratorium Wzorcujące” i taka funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W obliczu konieczności spełnienia obowiązujących wówczas wymagań prawnych i metrologicznych, czynności obejmujące sprawdzenie i uwierzytelnienie przepływomierzy zostały przekształcone na czynności wzorcowania przepływomierzy.

Obecnie podstawowym zadaniem Laboratorium Wzorcującego jest świadczenie usług wzorcowania w dziedzinie pomiarowej – przepływ gazu. Zasadniczym celem działalności Laboratorium Wzorcującego jest prowadzenie obiektywnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych poprzez ich wzorcowanie i dokumentowanie wyników pomiarów w postaci świadectw wzorcowania.

W Laboratorium Wzorcującym dokonywane jest wzorcowanie w zakresie strumieni objętości powietrza od 0,6 dm3/h do 30 m3/h w zależności od rodzaju i typu przyrządu pomiarowego.

Przyrządy, które wzorcujemy to:
 • rotametry
 • gazomierze miechowe
 • gazomierze bębnowe (mokre)
 • przepływomierze błonkowe
 • przepływomierze tłoczkowe
 • przepływomierze zwężkowe
 • aspiratory


W Laboratorium Wzorcującym jakość działań metrologicznych jest potwierdzona systemem zarządzania spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

 

AkredytacjaW grudniu 2009 roku Laboratorium Wzorcujące zostało uznane za kompetentne technicznie do wykonywania określonych wzorcowań i zdolne do uzyskania wiarygodnych wyników, co potwierdza przyznany certyfikat akredytacyjny nr AP 129 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

"Certyfikat akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP 129"

Szczegółowy zakres akredytacji dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji:
http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-wzorcujace/AP%20129,podmiot.html

 

Polityka Jakości LW

Laboratorium Wzorcujące Zakładu Aparatury Pomiarowej w Bestwince zapewnia wysoki poziom merytoryczny wszystkich działań wchodzących w zakres jego kompetencji, podejmowanych w celu spełnienia wymagań Klienta.

Laboratorium Wzorcujące stosuje zasadę dobrej praktyki profesjonalnej w odniesieniu do wykonywanych wzorcowań, które to wzorcowania realizowane są zgodnie z ustalonymi procedurami i wymaganiami Klienta. Cały personel Laboratorium związany z działalnością dotyczącą wzorcowań jest zaznajomiony z dokumentacją systemu zarządzania, stosuje politykę i procedury w swojej pracy.

System zarządzania jest opracowany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007. Kierownictwo Laboratorium Wzorcującego oraz jego personel podejmuje działania zmierzające do jego doskonalenia oraz utrzymania jego skuteczności i integralności.

Organizacja pracy zapewnia Klientom poufność informacji i ochronę praw własności. Laboratorium nie angażuje się w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego kompetencji, bezstronności i rzetelności realizowanych zadań.

Wszystkie zakupy i usługi, które wpływają na jakość wzorcowań zostają sprawdzone lub zweryfikowane na zgodność ze specyfikacją podaną w normie lub wymaganiami określonymi w procedurach, instrukcjach i metodach wzorcowań.

Wszystkie skargi wpływające do Laboratorium Wzorcującego od Klientów są rozpatrywane. Zapisy z analizy i realizacji tych skarg wraz z podejmowanymi w ich wyniku działaniami korygującymi są właściwie przechowywane.

Poprzez realizację przyjętej polityki jakości, Laboratorium Wzorcujące Zakładu Aparatury Pomiarowej w Bestwince dąży do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania, zapewnienia poprawności wyników wzorcowania, dostosowania poziomu wykonywanych usług do potrzeb naszych Klientów.

Celem Laboratorium Wzorcującego jest:
 • utrzymanie certyfikatu akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji, który to certyfikat potwierdza nasze kompetencje techniczne do wykonywania wzorcowań przepływomierzy oraz spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007,
 • ciągły rozwój i doskonalenie pracy Laboratorium Wzorcującego oraz podnoszenie kompetencji personelu,
 • spełnianie wszelkich wymagań Klienta, które nie naruszają kryteriów akredytacji Laboratorium i nie podważają wiarygodności uzyskiwanych wyników wzorcowań,
 • wykrywanie i korygowanie słabych ogniw w systemie zarządzania, ale również w pracy i organizacji tak, aby nie dopuścić do powtarzania się wad,
 • prawidłowe nadzorowanie i przechowywanie wszystkich ważnych dokumentów i obiektów wzorcowań.